Medezeggenschapsraad MR

In de medezeggenschapsraad bespreken ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school.

De school hecht grote waarde aan een goed functionerende medezeggenschapsraad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of school moet nemen.

Belangrijke besluiten van de school behoeven instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld: het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden verricht door ouders.

Bij andere besluiten moet de school de MR om advies vragen, zoals bijvoorbeeld: bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid, enz.

Samenstelling MR

MR leden   oudergeleding: Gracia Esajas, Rick Schouten en Hasina Sayed
MR leden   leerkrachtgeleding: Kelly van Lint, Danique Mulder en Elsje Kraaijveld
Voorzitter:  
Vice-voorzitter:  
Secretaris:  
Agenda:  
Notulen: